تصاویر حضور شرکت رایان زرین سینا در همایش کاربردی تجارت با آلمان، ۱۲ آبان ۱۳۹۲