تصاویر حضور رایان زرین سینا در سی و ششمین سمینار سالیانه حفظ نباتات کشور؛ بابلسر، آذرماه ۱۳۹۴