تصاویر حضور رایان زرین سینا در همایش مدیران برتر؛ تهران، مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما، دیماه ۱۳۹۴