طرح طعمه گذاری ۲۵ هکتار از باغات شرکت کشت و صنعت جیرفت متعلق به سازمان تعاونی روستایی کشور