معرفی محصول نانو پودر غیرسمی کشنده موش “شک” در همایش اتحادیه تعاونی تولید در استان خراسان رضوی – شهریور ۱۳۹۵