مطالب توسط rzsina

موشها در شهریار

رضایت یکی از کسبه محترم شهریار از موش کش غیر سمی ما موشها از این خوراک خوشمزه خیلی خوب استقبال می کنند 🙂 این هم یک موش دیگر که خوراک کشنده غیر سمی را ناپدید می کند