رضایت یکی از کسبه محترم شهریار از موش کش غیر سمی رایان زرین سینا

موشها در شهریار

رضایت یکی از کسبه محترم شهریار از موش کش غیر سمی ما

موشها از این خوراک خوشمزه خیلی خوب استقبال می کنند 🙂

این هم یک موش دیگر که خوراک کشنده غیر سمی را ناپدید می کند