کارگاه آموزشی استفاده از نانو پودر کشنده موش در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

جناب آقاي مهندس مزروعي - رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي

معرفی محصول نانو پودر غیرسمی کشنده موش “شک” در همایش اتحادیه تعاونی تولید در استان خراسان رضوی